Katarina Åhlberg

Partner, Bird & Bird

Katarina Åhlberg är erkänd för sin expertis inom arbetsrätt och rankas kontinuerligt av internationella rankinginstitut.

Katarina är ansvarig för arbetsrättsgruppen i Stockholm. Hon är dessutom ansvarig för Bird & Birds internationella grupp för incitaments- och förmånsprogram och sitter även i byråns globala styrelse.

Katarina har varit inblandad i många stora transaktioner, både nationellt och internationellt och har omfattande erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning till företag, främst inom branscherna finans, IT, media, livsmedel och life sciences.

Rådgivningen omfattar alla delar av arbetsrätten. Katarina är en väl ansedd rådgivare vid upprättande av avtal för företagsledning och andra nyckelpersoner, pensionsöverenskommelser och hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor. Vidare uppskattas Katarina för sin förhandlingsteknik samt sin erfarenhet och effektiva handläggning av omorganisationer och andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet t.ex. överlåtelse av hela eller delar av verksamheter och driftsinskränkningar.

Katarina har stor erfarenhet i processer, såväl i domstol som skiljeförfaranden, inom såväl arbetsrättsliga frågor som förmåner och hon företräder ofta klienter vid arbetsrättsliga förhandlingar och tvister.

Katarina biträder klienter i frågor rörande arbetsmiljö. Rådgivningen innefattar förebyggande arbete, såsom utveckling av processer och interna regler, biträde vid tvister i anledning av arbetsskador och arbetsplatsolyckor.

Rådgivning till internationella koncerner har fått Katarina att utveckla en verksamhetsgren kring de frågor som uppstår när anställda flyttar mellan länder såsom förhandling av anställningsvillkor och förmåner men även arbetstillstånd. Bird & Birds arbetsrättsgrupp har licens från Migrationsverket för snabb hantering av arbetstillståndsärenden för byråns klienter.

Katarina är en uppskattad kursledare och undervisar klienters medarbetare inom allmänna arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö och mutlagstiftning. Katarina leder även chefsträning för klientföretag.

Få tillgång till det du behöver

Välj det paket som passar bäst till ditt företag och dina medarbetare.